Salgs og leveringsbetingelser

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER
1. Alminnelige betingelser
1.1.
Disse vilkårene gjelder for alle salg som gjennomføres av Glassproffen AS
(heretter kaldt leverandøren), med mindre annet fremgår i ordrebekreftelsen eller på en annen måte er
avtalt mellom partene. Leverandøren er ikke bundet av vilkår fremstilt av kjøper, som avviker fra leverings-
bestemmelsene, med mindre dette vilkår er skriftlig avtalt mellom leverandøren og kjøperen.
1.2.
Disse salgs- og leveringsbetingelser ansees som akseptert når leverandøren sender
ordrebekreftelsen, eller når kjøper aksepterer et tilbud fra leverandøren.
2. Leveransen
2.1.
Alle tilbud fra leverandøren er gjeldene i 30 dager fra tilbudsdato, hvor det deretter bortfaller.
2.2.
En hver bestilling fra kjøper er kun bindene for leverandøren, når leverandør har sendt en skriftlig
ordrebekreftelse.
2.3.
Ordrebekreftelsen er bindende for kjøper, med mindre det straks fremkommer en innsigelse til det som står i
den anførte ordrebekreftelse. Er ordren bestilt som en ”haste-ordre” og dette påført ordrebekreftelsen kan
innsigelser ikke kreves.
2.4.
I tilfeller der leverandøren utfører arbeid på bakgrunn av kjøperen anvisninger, form av tegninger o.l.
ligger risikoen alene til kjøper.
2.5.
I det tilfelle der leverandøren har gitt veiledning til kjøper, vil ikke dette ikke stå til ansvar ovenfor leverandøren.
3. Levering
3.1.
Leveringstid angis i ordrebekreftelse og regnes fra ordrebekreftelsetidspunktet
3.2.
Leveringer til bostedsadresser i Norge. Levering skjer med vogntog på vanlig vei. Kjøper forplikter seg til
å være behjelpelig med lossing av bil.
3.3.
I de tilfeller hvor frakten ikke er arrangert av leverandøren, fraskriver leverandøren seg alt ansvar under leveransen.
3.4.
Hvis kjøper ikke er tilstede på leveringsstedet eller behjelpelig med lossing av varen, har leverandøren
rett til å enten 1) at sette i fra seg varen på leveranseplass eller 2) kreve kjøper for lagerleie og oppevaring
av leveransen, hvor lagerleien utgjør 6 % av fakturabeløpet pr. måned eller 3) kansellere oppdraget for leveransen
og kreve erstatting av kjøper.
3.5.
Ved levering av varen plikter kjøper seg til å ta en nøye kontroll av varene.
3.6.
Ved transportskader skal reklamasjon meldes med en gang levering har funnet sted og dette både overfor transportør
og skriftlig henvendelse til leverandøren. Se også punkt. 7 for mer.
4. Priser og betaling
4.1.
Alle priser er dagspriser og er oppgitt eksklusiv moms, miljøavgifter, frakt.
4.2.
Leverandøren har rett til å endre prislisten, med en gang det inntreffer endringer i
materialetilførsel, råvarepriser, lønninger, valutakurser og andre forhold som er utenfor leverandørens
kontroll. Dette gjelder også toll, frakt, forsikringstakerer, skatter, avgifter o.l .
4.3.
Hvis det skjer endringer i prislisten basert på forhold i 4,2 har kjøper rett til å kansellere bestillingen.
Dette gjelder ikke prisstigninger som skyldes økte toll, skatt eller avgifter styrt av myndigheter.
4.4.
Betalingsbetingelser er 10 dager fra fakturadato, med mindre annet er skriftlig avtalt.
4.5.
Ved forsinket betaling beregnes rente fra forfallsdato med rentesats. 8 % pr. påbegynt måned.
 
4.6.
Ved oversending av betalings-påminnelse oversendes også purregebyr etter gjeldene lover + administrasjonsgebyr
på 200.- pr varsel
4.7.
Ved misligholdelse av betaling har leverandøren rett til å sende leverandørens utestående til inkasso
og renter etter maksimale lovlige satser vil bli brukt.
4.8.
Leverandøren kan kreve når som helst innen 5 virkedager at kjøper stiller med sikkerhet.
Leverandøren vil da vurdere om dette er tilstrekkelig som garanti for framtidige leveranser. Leverandøren har
rett til å holde tilbake leveranser inntil kjøper stiller med nok sikkerhet
4.9.
Deleveranser: Hvis det skal deles opp en leveranse kan leverandøren kreve å holde tilbake en
leveranse hvis kjøper har misligholdt sine betalingsforpliktelser vedrørende en eller flere
forutgående leveranser
5. Eiendomsforhold
5.1.
Leverte varer er leverandørens eiendom inntil full kjøpesum er innbetalt.
6. Emballasje
6.1.
Leveransen fra leverandøren skjer på stativ, som er leverandørens eiendom. Kjøper har fult ansvar for stativene
etter levering og inntil retur har funnet sted.
6.2.
Ved leveransen er vedlagt en pakkeseddel over de leveransene som er med på stativene..
6.3.
Kjøper forplikter seg til å returnere disse stativ hurtigst mulig og senest 60 dager fra leveringstidspunktet.
Returnering skjer som i utgangspunktet for kjøperens regning og risiko.
6.4.
Hvis stativ ikke er returnert innen fristen angitt i pkt. 6.3 eller hvis stativene er skadet, er kjøper
forpliktet til at erstatte stativene etter leverandørens ny verdi. Dette kreves via egen faktura.
7. Mangler, forsinkelse og reklamasjon
7.1.
Ved mangler under leveransen, må dette rapporteres snarest til leverandøren.
7.2.
Enhver reklamasjon i anledning av mangler i leveransen skal skje skriftlig og senest 8 dager
etter mangelen / ene burde vært oppdaget. Reklamasjoner kan senest sendes 1 år etter levering
har funnet sted. I motsatt fall mister kjøper retten til å gjør innsigelser.
7.3.
Leverandøren har retten mellom en utbedring, omlevering eller utbetale et avslag til kjøper. Til sist er det
mulighet for en erstatting.
7.4.
Utbetales det en erstatning i anledning av mangler ved en leveranse kan denne aldri overstige varers
fakturapris inkl. miljøtillegg og avgifter. Leverandøren har ikke erstatningsansvar for annet, verken for
direkte eller indirekte tap..
7.5.
I tilfelle av omlevering, er leveransen underkastet de samme leveringsbetingelser og forbehold, som var
gjeldene for den opprinnelige leveransen.
7.6.
En overskridelse av leveringstiden, uansett hvilken årsak, kan ikke kjøper heve avtalen med mindre
leveringstiden overskrides med mer enn 3 måneder.
7.7.
Hvis leverandører ser at det kommer til å bli forsinkelse, er leverandøren forpliktet til å gi beskjed skriftlig.
Kjøper skal da få beskjed om antatt forsinkelsestid. Hvis antatt tid er mer 3 måneder fra meldingen om forsinkelse
kan kjøper kreve å heve avtalen for denne del av leveransen. Kjøper forplikter seg til å gi tilbakemelding til
leverandøren med en gang kjøper får beskjed. I motsatt fall bortfaller muligheten til å heve kjøpet.
7.8.
Leverandøren er ikke på bakgrunn av forsinkelser erstatningsansvarlig, hverken for direkte eller indirekte tap
og dette uansett årsak til forsinkelsen.
 
Forbehold om trykkfeil